Niemiecki Logicznie STANDARD

Pakiet e-booków Niemiecki Logicznie + dostęp do bazy materiałów PDF

Przejdź do zakupu

Opanuj szybciej i skuteczniej język niemiecki, wykorzystując informacje przetwarzane przez prawą półkulę Twojego mózgu.

Materiały Niemiecki Logicznie:


 

 

Kupując teraz pakiet "Niemiecki Logicznie STANDARD", otrzymasz:

1. Autorskie tablice gramatyczne

2. Autorskie vademecum gramatyki niemieckiej

3. Autorski przewodnik gramatyczny A1

4. Schematy zdaniowe

5. Notes gramatyczny Niemiecki Logicznie cz. 1 „Deklinacja”

6. Dostęp do stale rosnącej bazy materiałów w formacie PDF

 


 

Szczegółowa zawartość poszczególnych materiałów w pakiecie Niemiecki Logicznie STANDARD:

 

Autorskie tablice gramatyczne

Tablica 1

1. Zaimki pytające
2. Odmiana czasowników regularnych
3. Odmiana czasowników nieregularnych
4. Czasowniki modalne w czasie teraźniejszym (Präsens)
5. Czasowniki sein/haben/werden w czasie teraźniejszym (Präsens)
6. Czasowniki rozdzielnie złożone
7. Odmiana czasowników zwrotnych
8. Zaimki zwrotne
9. Przypadki gramatyczne i odmiana mocna rzeczowników
10. Przyimki łączące się z biernikiem (Präpositionen mit Akkusativ)
11. Przyimki łączące się z celownikiem (Präpositionen mit Dativ)
12. Zaimki osobowe
13. Przyimki łączące się z biernikiem i z celownikiem (Wechselpräpositionen)
14. Liczebniki główne od 0 do 21
15. Przedrostki rozdzielne
16. Przedrostki rozdzielne lub nierozdzielne

 

Tablica 2

1. Najważniejsze czasowniki nieregularne w czasie teraźniejszym
2. Czasowniki sein/haben/werden w czasie przeszłym (Präteritum/Imperfekt)
3. Czasowniki modalne w czasie przeszłym (Präteritum/Imperfekt)
4. Czasowniki sein/haben/werden w trybie przypuszczającym (Konjunktiv II)
5. Czasowniki modalne w trybie przypuszczającym (Konjunktiv II)
6. Najważniejsze przeczenia w języku niemieckim
7. Odmiana przeczenia „kein”
8. Zaimki dzierżawcze + odmiana zaimków dzierżawczych
9. Zdania pytające, pytania zależne, przykłady zdań wprowadzających pytania zależne
10. Tryb rozkazujący (Imperativ)
11. Spójniki wymagające szyku prostego (spójnik na pozycji zerowej)
12. Spójniki wymagające szyku przestawnego (spójnik na pozycji pierwszej)
13. Spójniki wymagające szyku zdania pobocznego (odmieniony czasownik na końcu zdania)
14. Zaimki nieokreślone w liczbie pojedynczej
15. Przykłady liczebników głównych i ułamkowych

 

Tablica 3

1. Konstrukcja bezokolicznikowa z „zu” (Infinitivkonstruktion) + przykłady zdań wprowadzających
2. Odmiana słaba rzeczowników (n-Deklination)
3. Odmiana czasowników w czasie przeszłym Imperfekt/Präteritum
4. Zaimek wskazujący
5. Przyrostek a rodzaj gramatyczny rzeczownika
6. Rzeczowniki-pułapki (w języku polskim liczba mnoga, w języku niemieckim liczba pojedyncza)
7. Liczebniki porządkowe + odmiana liczebników porządkowych przez przypadki
8. Tworzenie rzeczowników złożonych
9. Czas przeszły Perfekt
10. Zaimki nieokreślone w liczbie mnogiej
11. Inne zaimki nieokreślone
12. Czas przyszły Futur I
13. Najważniejsze czasowniki nieregularne w czasach przeszłych

 

Tablica 4

1. Odmiana przymiotników po rodzajniku określonym
2. Odmiana przymiotników po rodzajniku nieokreślonym
3. Odmiana przymiotników po rodzajniku zerowym (bez rodzajnika)
4. Stopniowanie przymiotników
5. Odmiana przymiotnikowa rzeczowników
6. Stopniowanie przysłówków i przymiotników w funkcji orzecznika
7. Zaimki względne + przykłady zdań względnych (Relativsätze)
8. Przyimki łączące się z dopełniaczem (Präpositionen mit Genitiv)
9. Spójniki dwuczłonowe
10. Strona bierna (Passiv)
11. Rekcja czasownika
12. Wybrane czasowniki wymagające dopełnienia przyimkowego

 

Tablica 5

1. Konstrukcje warunkowe z „wenn” / „falls” / „sollte” / „bei + rzeczownik”
2. Odmiana abstrakcyjnych rzeczowników odprzymiotnikowych
3. Konstrukcje typu „jeden z najlepszych” / „w jednej z największych”
4. Konstrukcja „zaimek dzierżawczy + rzeczownik” / „zaimek dzierżawczy bez rzeczownika”
5. Konstrukcje imiesłowowe typu „wie gesagt” / „wie versprochen”
6. Konstrukcje bezokolicznikowe „um…zu”, „ohne…zu”, „anstatt…zu”
7. Kongruencja (zgodność przypadków gramatycznych) po „wie” i „als”
8. Konstrukcje typu „coraz lepiej” / „coraz więcej”
9. Pozostałe spójniki wymagające szyku zdania pobocznego
10. Konstrukcje typu „lubię + rzeczownik” / „poproszę + rzeczownik”
11. Konstrukcje typu „lubię/wolę + czasownik” / „chciałbym/wolałbym + czasownik”
12. Konstrukcje typu „gdzieś/gdziekolwiek”
13. Zaimek wzajemny „einander”
14. Zaimki wskazujące + zaimki względne w konstrukcjach typu „ci, którzy” / „ta, której”

 

Tablica 6 – określenia czasu:

• godziny, pory dnia, dni tygodnia, miesiące
• dokładne daty, pory roku, lata
• przedziały czasowe, określenia częstotliwości
• po spójnikach „in”, „vor”, „seit”, „ab”, „von ... bis”

 

Tablica 7 – określenia miejsca:

• państwa i miasta, destynacje geograficzne
• orientacja w mieście, miejsca i budynki
• kondygnacje, meble i organizacja pomieszczeń
• odpowiedzi na pytania „gdzie”, „skąd”, „dokąd”

 

Tablica 8

1. Środki lokomocji
2. Określenia ilości, czasu i miejsca
3. Konstrukcja „es gibt + rzeczownik” / „es geht um”
4. Przydatne skróty
5. Partykuła „mal” i „denn”
6. Przedrostki nierozdzielne
7. Zjawiska pogodowe
8. Przydatne zwroty i wyrażenia

 

Tablica 9

1. Dane liczbowe i ilościowe
2. Przeciwieństwa
3. Dodatkowe określenia czasu i miejsca
4. Budowa zdań ze spójnikiem „indem”
5. Ważne przysłówki
6. Przydatne werbalne frazy składniowe
7. Dodatkowe wyrażenia do budowy zdań
8. Podobne i często mylone słowa i wyrażenia

 

Tablica 10

1. Popularne czasowniki nieregularne (bezokolicznik, czas teraźniejszy, czas Präteritum, forma Partizip II, znaczenie)

 

Autorskie vademecum gramatyki niemieckiej

 

1. Odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym (Präsens) + 144 najważniejsze czasowniki regularne
2. Odmiana czasowników nieregularnych w czasie teraźniejszym (Präsens) + 74 najważniejsze czasowniki nieregularne (formy odmiany czasowników w czasie teraźniejszym w 1., 2. i 3. osobie liczby pojedynczej)
3. Czasowniki rozdzielnie złożone, przedrostki rozdzielne (np. an-, aus-), przedrostki nierozdzielne (np. be-, ent-), przedrostki rozdzielne/nierozdzielne (np. durch-/durch-) + 95 czasowników rozdzielnie złożonych + 21 czasowników nierozdzielnie złożonych
4. Odmiana czasowników zwrotnych, zaimki zwrotne „się” i „sobie”, tworzenie zdań z czasownikami zwrotnymi + 60 czasowników zwrotnych
5. Odmiana czasowników modalnych, tworzenie zdań z czasownikami modalnymi, czasowniki modalne w wypowiedziach subiektywnych
6. Znaczenie, odmiana i funkcje czasowników sein/haben/werden, czasowniki sein/haben/werden jako czasowniki posiłkowe
7. Tryb rozkazujący, wyrażanie próśb i propozycji; partykuła „mal” w zdaniach rozkazujących; propozycje wyrażane przy użyciu czasownika „lassen”
8. Przypadki gramatyczne, rodzaje gramatyczne, tworzenie rzeczowników złożonych, informacje dotyczące tworzenia form liczby mnogiej + czasowniki wymagające dopełnienia w bierniku/celowniku oraz czasowniki z dwoma dopełnieniami
9. Odmiana mocna rzeczowników, odmiana słaba rzeczowników, odmiana przymiotnikowa rzeczowników; zapis słownikowy rzeczowników
10. Przyimki łączące się z biernikiem (np. für, um), celownikiem (np. mit, bei), dopełniaczem (np. trotz, wegen) oraz celownikiem/biernikiem (np. an, auf) + przyimki w określeniach czasu i miejsca
11. Zaimki osobowe, zaimki dzierżawcze, przeczenie „kein”, zaimki wskazujące, zaimki nieokreślone, zaimki względne, zaimki wzajemne
12. Rama zdaniowa, zdania współrzędnie złożone (spójniki na pozycji zerowej i na pozycji pierwszej), zdania podrzędnie złożone (szyk zdania pobocznego)
13. Tworzenie pytań, pytania do czasowników wymagających dopełnienia przyimkowego, pytania zależne + konstrukcje wprowadzające pytania zależne
14. Tworzenie form czasu przeszłego Präteritum (Imperfekt) + 80 czasowników nieregularnych (bezokolicznik + 3. osoba liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym + forma czasu Präteritum + forma Partizip II + znaczenie)
15. Tworzenie form Partizip II oraz zdań w czasie przeszłym Perfekt i w czasie zaprzeszłym Plusquamperfekt
16. Konstrukcje bezokolicznikowe z „zu” i bez „zu” + 32 popularne czasowniki i wyrażenia, po których stosujemy konstrukcję bezokolicznikową z „zu”
17. Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym, nieokreślonym i zerowym oraz po zaimkach i przeczeniu „kein”
18. Odmiana rzeczowników odprzymiotnikowych, abstrakcyjnych rzeczowników odprzymiotnikowych i liczebników porządkowych
19. Rekcja czasownika, tworzenie zdań z dopełnieniem przyimkowym + 70 czasowników wymagających dopełnienia przyimkowego
20. Tworzenie zdań w stronie biernej czynnościowej (z czasownikiem „werden”) i stadialnej (z czasownikiem „sein”), konstrukcje zastępujące stronę bierną

 

Autorski przewodnik gramatyczny A1

 

1. Zaimki osobowe w mianowniku
2. Odmiana czasowników regularnych
3. Odmiana czasowników z dodatkowym „e“
4. Zaimki pytające
5. Najważniejsze czasowniki regularne
6. Przypadki gramatyczne i rzeczowniki w mianowniku
7. Liczebniki główne
8. Czasowniki „sein“ [być] i „haben“ [mieć]
9. Czasowniki nieregularne
10. Czasowniki rozdzielnie złożone
11. Przedrostki nierozdzielne
12. Przedrostki rozdzielne i nierozdzielne
13. Najważniejsze czasowniki rozdzielne i nierozdzielne
14. Czasowniki zwrotne
15. Zaimki osobowe w bierniku i celowniku
16. Przyimki łączące się z biernikiem
17. Przyimki łączące się z celownikiem
18. Czasowniki z dwoma dopełnieniami
19. Czasowniki modalne w czasie teraźniejszym
20. Czasowniki modalne
21. Zaimki dzierżawcze
22. Tryb rozkazujący
23. Określenia czasu
24. Określenia miejsca
25. Zaimki wskazujące
26. Liczebniki porządkowe
27. Zaimki nieokreślone
28. Przeczenia
29. Zdania złożone współrzędnie – szyk prosty
30. Zdania złożone podrzędnie – szyk zdania pobocznego
31. Pytania zależne – szyk zdania pobocznego
32. Czasownik „werden“ i czas przyszły Futur I
33. Stopniowanie przymiotników i przysłówków
34. Forma „gern“ i „lieber“
35. Środki lokomocji
36. Rzeczowniki, rodzaje gramatyczne, rzeczowniki złożone
37. Czas przeszły Perfekt
38. Najważniejsze czasowniki nieregularne
39. Przydatne zwroty
40. Zjawiska pogodowe, konstrukcja „es gibt“, skróty

 

Schematy zdaniowe

 

Schemat 1: Proste pytania (zaimek pytający + orzeczenie/odmieniony czasownik + podmiot zdania)
Schemat 2: Pytania zawierające określenie czasu lub miejsca
Schemat 3: Minimalny format zdania (podmiot zdania + orzeczenie/odmieniony czasownik)
Schemat 4: Minimalny format pytania (orzeczenie/odmieniony czasownik + podmiot zdania)
Schemat 5: Zdania z jednym dopełnieniem (w celowniku lub w bierniku)
Schemat 6: Zdania z dwoma dopełnieniami (w celowniku i w bierniku: komu + co)
Schemat 7: Zdania z określeniem czasu i określeniem miejsca
Schemat 8: Zdania z czasownikiem modalnym
Schemat 9: Tryb rozkazujący
Schemat 10: Czas przyszły Futur I
Schemat 11: Pytania w trybie przypuszczającym
Schemat 12: Czas przeszły Perfekt
Schemat 13: Pytania zależne
Schemat 14: Zdania złożone współrzędnie (szyk prosty)
Schemat 15: Pytania o alternatywę (to czy to)
Schemat 16: Zdania złożone współrzędnie (szyk przestawny)
Schemat 17: Zdania złożone podrzędnie (szyk zdania pobocznego)
Schemat 18: Konstrukcje bezokolicznikowe z „zu”
Schemat 19: Konstrukcja bezokolicznikowa „um ... zu”
Schemat 20: Strona bierna

W tym produkcie znajduje się:

  • Pakiet e-booków
  • Baza materiałów PDF (poziom A1-A2)
  • Baza materiałów PDF (poziom B1-C1)
  • Baza materiałów PDF (Niemiecki Logicznie Daily)

O autorze

Michał Janiszewski

Michał Janiszewski – tłumacz, lektor, pasjonat i autor materiałów do nauki i nauczania języka niemieckiego. Absolwent filologii germańskiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i podyplomowych studiów tłumaczeniowych (STiJO UAM); w latach 2010-2016 wykładowca w Szkole Tłumaczy i Języków Obcych UAM w Poznaniu. Właściciel firmy LINGUA 24 i serwisu niemiecki-logicznie.pl.

Zacznij już teraz!

Kliknij, aby otworzyć okno strony z ofertą

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn