Niemiecki Logicznie XXL

Pakiet e-booków + dostęp do platformy VOD + grupa FB

Przejdź do zakupu

Opanuj szybciej i skuteczniej język niemiecki, wykorzystując informacje przetwarzane przez prawą półkulę Twojego mózgu.

Materiały Niemiecki Logicznie:


 

Kupując teraz pakiet "Niemiecki Logicznie XXL", otrzymasz:

1. Autorskie tablice gramatyczne

2. Autorskie vademecum gramatyki niemieckiej

3. Autorski przewodnik gramatyczny A1

4. Schematy zdaniowe

5. Czasowniki i przymiotniki do ćwiczeń

6. Notes gramatyczny Niemiecki Logicznie 

7. Starter gramatyczny Niemiecki Logicznie (w opracowaniu)

8. Bezterminowy dostęp do wszystkich materiałów wideo na platformie VOD (pakiet XXL)

9. Bezterminowy dostęp do grupy Niemiecki Logicznie na Facebooku

10. Bezterminowy dostęp do wszystkich materiałów z pakietu „Niemiecki Logicznie STARTER”

 


Zobacz dwa filmy prezentujące system Niemiecki Logicznie i przekonaj się, co zyskasz dzięki naszym oznaczeniom i kolorom:

 

 

Autorskie tablice gramatyczne

Tablica 1

1. Zaimki pytające

2. Odmiana czasowników regularnych

3. Odmiana czasowników nieregularnych

4. Czasowniki modalne w czasie teraźniejszym (Präsens)

5. Czasowniki sein/haben/werden w czasie teraźniejszym (Präsens)

6. Czasowniki rozdzielnie złożone

7. Odmiana czasowników zwrotnych

8. Zaimki zwrotne

9. Przypadki gramatyczne i odmiana mocna rzeczowników

10. Przyimki łączące się z biernikiem (Präpositionen mit Akkusativ)

11. Przyimki łączące się z celownikiem (Präpositionen mit Dativ)

12. Zaimki osobowe

13. Przyimki łączące się z biernikiem i z celownikiem (Wechselpräpositionen)

14. Liczebniki główne od 0 do 21

15. Przedrostki rozdzielne

16. Przedrostki rozdzielne lub nierozdzielne

 

Tablica 2

1. Najważniejsze czasowniki nieregularne w czasie teraźniejszym

2. Czasowniki sein/haben/werden w czasie przeszłym (Präteritum/Imperfekt)

3. Czasowniki modalne w czasie przeszłym (Präteritum/Imperfekt)

4. Czasowniki sein/haben/werden w trybie przypuszczającym (Konjunktiv II)

5. Czasowniki modalne w trybie przypuszczającym (Konjunktiv II)

6. Najważniejsze przeczenia w języku niemieckim

7. Odmiana przeczenia „kein”

8. Zaimki dzierżawcze + odmiana zaimków dzierżawczych

9. Zdania pytające, pytania zależne, przykłady zdań wprowadzających pytania zależne

10. Tryb rozkazujący (Imperativ)

11. Spójniki wymagające szyku prostego (spójnik na pozycji zerowej)

12. Spójniki wymagające szyku przestawnego (spójnik na pozycji pierwszej)

13. Spójniki wymagające szyku zdania pobocznego (odmieniany czasownik na końcu zdania)

14. Zaimki nieokreślone w liczbie pojedynczej

15. Przykłady liczebników głównych i ułamkowych

 

Tablica 3

1. Konstrukcja bezokolicznikowa z „zu” (Infinitivkonstruktion) + przykłady zdań wprowadzających

2. Odmiana słaba rzeczowników (n-Deklination)

3. Odmiana czasowników w czasie przeszłym Imperfekt/Präteritum

4. Zaimek wskazujący

5. Przyrostek a rodzaj gramatyczny rzeczownika

6. Rzeczowniki-pułapki (w języku polskim liczba mnoga, w języku niemieckim liczba pojedyncza)

7. Liczebniki porządkowe + odmiana liczebników porządkowych przez przypadki

8. Tworzenie rzeczowników złożonych

9. Czas przeszły Perfekt

10. Zaimki nieokreślone w liczbie mnogiej

11. Inne zaimki nieokreślone

12. Czas przyszły Futur I

13. Najważniejsze czasowniki nieregularne w czasach przeszłych

 

Tablica 4

1. Odmiana przymiotników po rodzajniku określonym

2. Odmiana przymiotników po rodzajniku nieokreślonym

3. Odmiana przymiotników po rodzajniku zerowym (bez rodzajnika)

4. Stopniowanie przymiotników

5. Odmiana przymiotnikowa rzeczowników

6. Stopniowanie przysłówków i przymiotników w funkcji orzecznika

7. Zaimki względne + przykłady zdań względnych (Relativsätze)

8. Przyimki łączące się z dopełniaczem (Präpositionen mit Genitiv)

9. Spójniki dwuczłonowe

10. Strona bierna (Passiv)

11. Rekcja czasownika

12. Wybrane czasowniki wymagające dopełnienia przyimkowego

 

Tablica 5

1. Konstrukcje warunkowe z „wenn” / „falls” / „sollte” / „bei + rzeczownik”

2. Odmiana abstrakcyjnych rzeczowników odprzymiotnikowych

3. Konstrukcje typu „jeden z najlepszych” / „w jednej z największych”

4. Konstrukcja „zaimek dzierżawczy + rzeczownik” / „zaimek dzierżawczy bez rzeczownika”

5. Konstrukcje imiesłowowe typu „wie gesagt” / „wie versprochen”

6. Konstrukcje bezokolicznikowe „um…zu”, „ohne…zu”, „anstatt…zu”

7. Kongruencja (zgodność przypadków gramatycznych) po „wie” i „als”

8. Konstrukcje typu „coraz lepiej” / „coraz więcej”

9. Pozostałe spójniki wymagające szyku zdania pobocznego

10. Konstrukcje typu „lubię + rzeczownik” / „poproszę + rzeczownik”

11. Konstrukcje typu „lubię/wolę + czasownik” / „chciałbym/wolałbym + czasownik”

12. Konstrukcje typu „gdzieś/gdziekolwiek”

13. Zaimek wzajemny „einander”

14. Zaimki wskazujące + zaimki względne w konstrukcjach typu „ci, którzy” / „ta, której”

 

Tablica 6

Określenia czasu:

• godziny, pory dnia, dni tygodnia, miesiące

• dokładne daty, pory roku, lata

• przedziały czasowe, określenia częstotliwości

• po spójnikach „in”, „vor”, „seit”, „ab”, „von ... bis”

 

Tablica 7

Określenia miejsca:

• państwa i miasta, destynacje geograficzne

• orientacja w mieście, miejsca i budynki

• kondygnacje, meble i organizacja pomieszczeń

• odpowiedzi na pytania „gdzie”, „skąd”, „dokąd”

 

Tablica 8

1. Środki lokomocji

2. Określenia ilości, czasu i miejsca

3. Konstrukcja „es gibt + rzeczownik” / „es geht um”

4. Przydatne skróty

5. Partykuła „mal” i „denn”

6. Przedrostki nierozdzielne

7. Zjawiska pogodowe

8. Przydatne zwroty i wyrażenia

 

Tablica 9

1. Dane liczbowe i ilościowe

2. Przeciwieństwa

3. Dodatkowe określenia czasu i miejsca

4. Budowa zdań ze spójnikiem „indem”

5. Ważne przysłówki

6. Przydatne werbalne frazy składniowe

7. Dodatkowe wyrażenia do budowy zdań

8. Podobne i często mylone słowa i wyrażenia

 

Tablica 10

Popularne czasowniki nieregularne (bezokolicznik, czas teraźniejszy, czas Präteritum, forma Partizip II, znaczenie)

 

Autorskie vademecum gramatyki niemieckiej

1. Odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym (Präsens) + 144 najważniejsze czasowniki regularne

2. Odmiana czasowników nieregularnych w czasie teraźniejszym (Präsens) + 74 najważniejsze czasowniki nieregularne (formy odmiany czasowników w czasie teraźniejszym w 1., 2. i 3. osobie liczby pojedynczej)

3. Czasowniki rozdzielnie złożone, przedrostki rozdzielne (np. an-, aus-), przedrostki nierozdzielne (np. be-, ent-), przedrostki rozdzielne/nierozdzielne (np. durch-/durch-) + 95 czasowników rozdzielnie złożonych + 21 czasowników nierozdzielnie złożonych

4. Odmiana czasowników zwrotnych, zaimki zwrotne „się” i „sobie”, tworzenie zdań z czasownikami zwrotnymi + 60 czasowników zwrotnych

5. Odmiana czasowników modalnych, tworzenie zdań z czasownikami modalnymi, czasowniki modalne w wypowiedziach subiektywnych

6. Znaczenie, odmiana i funkcje czasowników sein/haben/werden, czasowniki sein/haben/werden jako czasowniki posiłkowe

7. Tryb rozkazujący, wyrażanie próśb i propozycji; partykuła „mal” w zdaniach rozkazujących; propozycje wyrażane przy użyciu czasownika „lassen”

8. Przypadki gramatyczne, rodzaje gramatyczne, tworzenie rzeczowników złożonych, informacje dotyczące tworzenia form liczby mnogiej + czasowniki wymagające dopełnienia w bierniku/celowniku oraz czasowniki z dwoma dopełnieniami

9. Odmiana mocna rzeczowników, odmiana słaba rzeczowników, odmiana przymiotnikowa rzeczowników; zapis słownikowy rzeczowników

10. Przyimki łączące się z biernikiem (np. für, um), celownikiem (np. mit, bei), dopełniaczem (np. trotz, wegen) oraz celownikiem/biernikiem (np. an, auf) + przyimki w określeniach czasu i miejsca

11. Zaimki osobowe, zaimki dzierżawcze, przeczenie „kein”, zaimki wskazujące, zaimki nieokreślone, zaimki względne, zaimki wzajemne

12. Rama zdaniowa, zdania współrzędnie złożone (spójniki na pozycji zerowej i na pozycji pierwszej), zdania podrzędnie złożone (szyk zdania pobocznego)

13. Tworzenie pytań, pytania do czasowników wymagających dopełnienia przyimkowego, pytania zależne + konstrukcje wprowadzające pytania zależne

14. Tworzenie form czasu przeszłego Präteritum (Imperfekt) + 80 czasowników nieregularnych (bezokolicznik + 3. osoba liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym + forma czasu Präteritum + forma Partizip II + znaczenie)

15. Tworzenie form Partizip II oraz zdań w czasie przeszłym Perfekt i w czasie zaprzeszłym Plusquamperfekt

16. Konstrukcje bezokolicznikowe z „zu” i bez „zu” + 32 popularne czasowniki i wyrażenia, po których stosujemy konstrukcję bezokolicznikową z „zu”

17. Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym, nieokreślonym i zerowym oraz po zaimkach i przeczeniu „kein”

18. Odmiana rzeczowników odprzymiotnikowych, abstrakcyjnych rzeczowników odprzymiotnikowych i liczebników porządkowych

19. Rekcja czasownika, tworzenie zdań z dopełnieniem przyimkowym + 70 czasowników wymagających dopełnienia przyimkowego

20. Tworzenie zdań w stronie biernej czynnościowej (z czasownikiem „werden”) i stadialnej (z czasownikiem „sein”), konstrukcje zastępujące stronę bierną

 

Autorski przewodnik gramatyczny A1

1. Zaimki osobowe w mianowniku

2. Odmiana czasowników regularnych

3. Odmiana czasowników z dodatkowym „e“

4. Zaimki pytające

5. Najważniejsze czasowniki regularne

6. Przypadki gramatyczne i rzeczowniki w mianowniku

7. Liczebniki główne

8. Czasowniki „sein“ [być] i „haben“ [mieć]

9. Czasowniki nieregularne

10. Czasowniki rozdzielnie złożone

11. Przedrostki nierozdzielne

12. Przedrostki rozdzielne i nierozdzielne

13. Najważniejsze czasowniki rozdzielne i nierozdzielne

14. Czasowniki zwrotne

15. Zaimki osobowe w bierniku i celowniku

16. Przyimki łączące się z biernikiem

17. Przyimki łączące się z celownikiem

18. Czasowniki z dwoma dopełnieniami

19. Czasowniki modalne w czasie teraźniejszym

20. Czasowniki modalne

21. Zaimki dzierżawcze

22. Tryb rozkazujący

23. Określenia czasu

24. Określenia miejsca

25. Zaimki wskazujące

26. Liczebniki porządkowe

27. Zaimki nieokreślone

28. Przeczenia

29. Zdania złożone współrzędnie – szyk prosty

30. Zdania złożone podrzędnie – szyk zdania pobocznego

31. Pytania zależne – szyk zdania pobocznego

32. Czasownik „werden“ i czas przyszły Futur I

33. Stopniowanie przymiotników i przysłówków

34. Forma „gern“ i „lieber“

35. Środki lokomocji

36. Rzeczowniki, rodzaje gramatyczne, rzeczowniki złożone

37. Czas przeszły Perfekt

38. Najważniejsze czasowniki nieregularne

39. Przydatne zwroty

40. Zjawiska pogodowe, konstrukcja „es gibt“, skróty

 

Schematy zdaniowe

Schemat 1: Proste pytania (zaimek pytający + orzeczenie/odmieniony czasownik + podmiot zdania)

Schemat 2: Pytania zawierające określenie czasu lub miejsca

Schemat 3: Minimalny format zdania (podmiot zdania + orzeczenie/odmieniony czasownik)

Schemat 4: Minimalny format pytania (orzeczenie/odmieniony czasownik + podmiot zdania)

Schemat 5: Zdania z jednym dopełnieniem (w celowniku lub w bierniku)

Schemat 6: Zdania z dwoma dopełnieniami (w celowniku i w bierniku: komu + co)

Schemat 7: Zdania z określeniem czasu i określeniem miejsca

Schemat 8: Zdania z czasownikiem modalnym

Schemat 9: Tryb rozkazujący

Schemat 10: Czas przyszły Futur I

Schemat 11: Pytania w trybie przypuszczającym

Schemat 12: Czas przeszły Perfekt

Schemat 13: Pytania zależne

Schemat 14: Zdania złożone współrzędnie (szyk prosty)

Schemat 15: Pytania o alternatywę (to czy to)

Schemat 16: Zdania złożone współrzędnie (szyk przestawny)

Schemat 17: Zdania złożone podrzędnie (szyk zdania pobocznego)

Schemat 18: Konstrukcje bezokolicznikowe z „zu”

Schemat 19: Konstrukcja bezokolicznikowa „um ... zu”

Schemat 20: Strona bierna

W tym produkcie znajduje się:

 • Zakupione materiały PDF
 • Materiały dodatkowe
 • Niemiecki od totalnych podstaw cz. 1
  50 minut
 • Niemiecki od totalnych podstaw cz. 2
  60 minut
 • Analiza testu do tablic gramatycznych cz. 1
  59 minut
 • Analiza testu do tablic gramatycznych cz. 2
  90 minut
 • Analiza testu do tablic gramatycznych cz. 3
  95 minut
 • Niemiecki z materiałami z Deutsche Welle
  61 minut
 • Zaawansowane konstrukcje leksykalne
  48 minut
 • Sprawdź się! 20 przydatnych komunikatów cz. 1
  43 minuty
 • Sprawdź się! 20 przydatnych komunikatów cz. 2
  94 minuty
 • Czasowniki, rzeczowniki i przymiotniki z przyimkami
  66 minut
 • Niemiecki z serialem Nicos Weg – tworzenie spójnych wypowiedzi
  24 minuty
 • Niemiecki z serialem Nicos Weg – mów tak jak mówią Niemcy
  20 minut

Zacznij już teraz!

Kliknij, aby otworzyć okno strony z ofertą

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn